Νέος Τίτλος Δημοσίευσης

Καταχώρηση 2020/05/20

Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2020 έχουν λάβει παράταση μέχρι τις 15/06 (Ιουνίου) και οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων πραγματοποιούνται μέχρι τις 30/05 (Μάιος),